ENG
INTER-MAK

Hizmetler

Kopyaba?? bask? maliyetinizin kontrol edilebilmesi

 

Günümüz ekonomisinde ?irketler tüm maliyetlerini eksiksiz olarak kontrol etmek durumundad?r. Bu anlamda ?irketlerin kopyalama ve ç?kt? alma maliyetleri tahmin ettiklerinden veya yakla??k hesaplamalar?ndan çok daha fazlad?r. Kopyaba?? anla?mas? ?irketlerin buradaki maliyetlerini kesin ve do?ru hesaplamas?n? sa?lay?p beraberinde bask? maliyetlerini rahatl?kla kontrol alt?na alarak, tasarruf etmelerini sa?lar.

 

Kontrol edilebilir maliyet ve belge ak???n?n kolayl?kla sa?lanmas? 

 
Belge yönetim sistemi ile bask? i?lemi s?ras?nda gösterece?iniz gere?inden fazla çaba, harcayaca??n?z fazla para ve bunlar?n yaratt??? tüm karma?adan kurtulacaks?n?z.
 
Belge güvenirli?inin sa?lanmas?
 
?ntermak, ?irketlerin belge ak???ndaki güvenlik sorununu Canon cihazlar? ve yaz?l?mlar? ile belge ak?? h?z?n? yava?latmadan çözüp, bask? sürecini daha verimli kullanmas?n? sa?lamaktad?r.