ENG
INTER-MAK

?ntermak, Canon fotokopi ve yaz?c? sistemleri

Firmam?z 1996 y?l?nda fotokopi sistemleri ve yaz?c? konusunda uzun y?llar hizmet veren tecrübeli, mü?teri ile birebir ileti?im kuran ve mü?teri beklentilerini iyi çözebilmi? bir ekip taraf?ndan kurulmu?tur. 
 
Çal??anlar?m?z?n i? ciddiyeti, hizmetteki titizli?i ve ileti?im kurmadaki ba?ar?s? hem yüksek oranda mü?teri memnuniyeti hem de yeni mü?teri kat?l?m?n?n büyük bir k?sm?n?n hizmet verdi?imiz firmalar?n referanslar? do?rultusunda olmas?n? sa?lam??t?r. 
 
?ntermak çal??malar?nda güven, ciddiyet, sürat ve sorumluluk kavramlar?n? ön planda tutarak beraberinde mü?terisine maksimum ekonomiyi sa?lamay? kendine amaç edinmi?tir.